Je bent hier: Home Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING SC HEERENVEEN VROUWEN

Inleiding

Onze website, www.vrouwenscheerenveen.nl, wordt onderhouden door SC Heerenveen Vrouwen. In deze privacy verklaring leggen we uit hoe SC Heerenveen Vrouwen omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacy verklaring wordt ook beschreven welke categorieën van persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Functionaris Gegevensbescherming

SC Heerenveen Vrouwen heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). De FG adviseert SC Heerenveen Vrouwen op het gebied van de naleving van de AVG en houdt hier toezicht op. Door middel van het contactformulier kunt u contact opnemen met de FG wanneer u vragen of klachten heeft over de naleving van de AVG.

Verwerkingen van persoonsgegevens

SC Heerenveen Vrouwen verwerkt persoonsgegevens voor de navolgende doelen;

Producten/diensten

Het is mogelijk om via de website producten of diensten van SC Heerenveen Vrouwen aan te schaffen. Voor meer informatie over deze producten en dienstverlening wordt verwezen naar de bijbehorende informatiepagina’s op de website. Indien u een product of dienst afneemt, worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig om de bestelling te kunnen verwerken. De hiermee gepaard gaande verwerkingen zijn toegestaan omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met u te sluiten overeenkomst. Daarnaast worden uw persoonsgegevens opgeslagen zodat SC Heerenveen Vrouwen kan voldoen aan de administratieplicht. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SC Heerenveen Vrouwen.

SC Heerenveen Vrouwen moet kunnen voldoen aan haar administratieplicht. De persoonsgegevens worden 7 jaar na het sluiten van een overeenkomst verwijderd.

E-Nieuwsbrief

Het versturen van informatie over producten, aanbiedingen, prijsvragen en/of evenementen, waarbij het mogelijk is dat SC Heerenveen Vrouwen een specifiek op de voorkeuren en interesses van relaties en supporters nieuwsbrief samenstelt en verstuurt. Het is mogelijk dat u zichzelf via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. U moet daarvoor in het bijbehorende formulier uw persoonsgegevens verstrekken. Als u dat niet doet, dan kunt u zichzelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld en daarvoor toestemming heeft verleend worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor hebt gegeven. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Elke nieuwsbrief van SC Heerenveen Vrouwen bevat de mogelijkheid om uzelf af te melden voor de nieuwsbrief. Uiterlijk 14 dagen na afmelding worden uw persoonsgegevens verwijderd. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt.

Derden

SC Heerenveen Vrouwen kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de KNVB, Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV (hierna: de ‘’Eredivisie’’) en/of de officiële sponsors en partners van de Eredivisie zoals genoemd op https://eredivisie.nl/nl-nl/ (hierna: ‘Officiële Partners’) en/of officiële club-sponsoren (hierna: ‘Sponsoren’). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren niet langer bewaard dan uiterlijk 12 maanden na de laatste verwerking.

Cookies

SC Heerenveen Vrouwen maakt op de website gebruik van zogeheten (geanonimiseerde) cookies ten behoeve van het programma Google Analytics. Met behulp van deze cookies en Google Analytics kan SC Heerenveen Vrouwen het gedrag van gebruikers analyseren om zo haar website te optimaliseren. Deze cookies zijn echter niet te herleiden tot persoons- niveau. Wel kan SC Heerenveen Vrouwen zien uit welke stad het IP-adres van de websitebezoeker afkomstig is.

Bewaartermijn

In deze privacy verklaring is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria SC Heerenveen Vrouwen hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart SC Heerenveen Vrouwen de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel te kunnen realiseren. Elke wettelijke bewaartermijn die deze termijn te boven gaat heeft voorrang.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van SC Heerenveen Vrouwen worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van SC Heerenveen Vrouwen en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in deze privacy verklaring. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Beeld- en/of geluidsopnames bij evenementen

SC Heerenveen Vrouwen kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van haar locaties en haar bezoekers. SC Heerenveen Vrouwen is gerechtigd die opnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden. Uiteraard zal SC Heerenveen Vrouwen hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. SC Heerenveen Vrouwen is voor gebruik en publicatie van de opnames aan haar bezoekers geen vergoeding verschuldigd. Indien je niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk is.

Ben je jonger dan 16 jaar

Indien je jonger bent dan 16 jaar, dient een van je ouders dan wel jouw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in deze privacy verklaring.

Uw privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om SC Heerenveen Vrouwen te verzoeken om: inzage (art. 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om ons te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG).

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/) is meer informatie te vinden over wanneer één of meer van deze rechten uit te oefenen is. Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 23 november 2018.